Assessorament Empresarial / Asesoramiento Empresarial
[CAT]

Laboral i Seguretat Social
Contractacions. Acomiadaments. Bonificacions i subvencions Seguretat Social. Prestacions.

Fiscal
Impostos: renda i patrimoni, mòduls, estimació directa. Assessorament financer.

Mercantil
Assessorament en constitució d’empreses. Fusions, dissolucions, liquidacions, fallides, suspensió de pagaments. Compra-venda d’accions i/o participacions. Patents i marques.

Gestió d’empreses
Nòmines. Liquidacions. Seguretat Social. Comptabilitat. Legalitzacions. Llicències d’obertura, obres, etc… Prevenció de riscos laborals.

…………………………

[ESP]

Laboral y Seguridad Social
Contrataciones. Despidos. Bonificaciones y subvenciones Seguridad Social. Prestaciones.

Fiscal
Impuestos: renta y patrimonio, módulos, estimación directa. Asesoramiento financiero.

Mercantil
Asesoramiento en constitución de empresas. Fusiones, disoluciones, liquidaciones, quiebras, suspensión de pagos. Compra-venta de acciones y/o participaciones. Patentes y marcas.

Gestión de empresas
Nóminas. Finiquitos. Seguridad Social. Contabilidad. Legalizaciones. Licencias de apertura, obras, etc… Prevención de riesgos laborales.