Serveis Jurídics / Servicios Jurídicos
[CAT]

Assessorament i assistència lletrada en procediments judicials

Civil i Obligacions
Contractes. Propietat horitzontal. Reclamacions de quantitat. Desnonaments. Indemnitzacions. Successions.

Família
Nul·litats. Separacions. Divorcis. Parelles de fet. Adopcions.

Penal
Assistència i intervenció en procediments penals: delictes i faltes.

Estrangeria
Tramitació d’expedients d’autorització de residència i treball. Reagrupació familiar. Expulsions.

Laboral
Acomiadaments. Reclamacions de quantitat. Tramitacions i reclamacions davant de la Seguretat Social: pensions, jubilacions, viduïtat, incapacitats, etc…

Administratiu
Reclamacions i recursos. Dret urbanístic. Expedients d’expropiació. Obtenció de concessions, llicències, registres.

…………………………

[ESP]

Asesoramiento y asistencia letrada en procedimientos judiciales

Civil y Obligaciones
Contratos. Propiedad horizontal. Reclamaciones de cantidad. Rescisiones. Indemnizaciones. Sucesiones.

Familia
Nulidades. Separaciones. Divorcios. Parejas de hecho. Adopciones.

Penal
Asistencia e intervención en procedimientos penales: delitos y faltas.

Extranjería
Tramitación de expedientes de autorización de residencia y trabajo. Reagrupación familiar. Expulsiones.

Laboral
Despidos. Reclamaciones de cantidad. Tramitaciones y reclamaciones ante la Seguridad Social: pensiones, jubilaciones, viudedad, incapacidades, etc…

Administrativo
Reclamaciones y recursos. Derecho urbanístico. Expedientes de expropiación. Obtención de concesiones, licencias, registros.